The cute female with his personal computer and the Turn Off the Lights browser extension installed

Turn Off the Lights trả tiền cho những gì bạn muốn phần mềm. Tôi định giá Turn Off the Lights cách này bởi vì chúng tôi tin rằng công cụ đó nên có sẵn cho tất cả mọi người, bất kể khả năng chi trả của họ.


Tài trợ sự phát triển sản phẩm tuyệt vời của chúng tôi và giúp giảm bớt chi phí máy chủ tải về hàng tháng của chúng tôi. Hãy xem xét việc hỗ trợ chúng tôi bằng cách thanh toán một lần hoặc định kỳ dưới đây.

1. Chọn loại tài trợ của bạn


 

2. Tên một mức giá hợp lý (trong
):


  10


 
 

3. Chọn một dịch vụ thanh toán